Gorzkowski , A. (2020). Damnosa tarditas. Ślady lektury Biblii w listach Francesca Petrarki. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 20, 31–42. https://doi.org/10.24917/20811853.20.2