t. 22 (2022) temat wiodący: Polsko-niemieckie „biografie podwójne”

Granica polsko-niemiecka, zarówno ta geograficzna, jak i wyobrażona, przez wieki nie tylko oddzielała i łączyła dwa narody, ale też wpływała na losy jednostek, rozgrywające się nierzadko pomiędzy dwiema kulturami, niekiedy w rozdarciu między nimi. Owe „biografie podwójne” mogły być przy tym doświadczeniem równie cennym, co destrukcyjnym, szczególnie w kontekście literackim. Chyba w nie mniejszym stopniu granica polsko-niemiecka odcisnęła swe piętno na narracji biograficznej, wpisującej w sieć faktów historycznych aktualnie obowiązujące normy, wyobrażenia czy społeczne oczekiwania. Odmienna zazwyczaj optyka autorów polskich i niemieckich siłą rzeczy i tu doprowadzić musiała do powstania swoistych „żywotów równoległych”, zwłaszcza gdy dotyczyły one postaci istotnych dla budowania tożsamości narodowej.

Dwoistość biografii, i tej faktycznej, i tej opowiedzianej, stanowiąca istotny aspekt polsko-niemieckich związków politycznych i kulturowych, wyznacza oś tematyczną XXII tomu rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych autorom związanym z Polską i krajami niemieckojęzycznymi, studiów kontrastywnych dotyczących biografistyki (szczególnie odnoszącej się do wielkich postaci historycznych) oraz artykułów zawierających analizy wątków (auto)biograficznych w twórczości pisarzy poruszających się na szeroko definiowanym styku kultury polskiej i niemieckiej.

Termin nadsyłania artykułów (w języku polskim lub w językach obcych): 31 marca 2022.

 

Thema des Bandes: Deutsch-polnische „Doppelbiographien“

Die deutsch-polnische Grenze, sowohl die geographische als auch die imaginäre, trennte und verband über Jahrhunderte zwei Nationen. Sie beeinflusste ebenfalls individuelle Schicksale, die sich nicht selten in zwei Kulturen abspielten, manchmal in einer folgenschweren Zerrissenheit. Denn die „Doppelbiographie” konnte sich gleichermaßen als bereichernd wie destruktiv erweisen, insbesondere im literarischen Kontext. Nicht minder prägte die deutsch-polnische Grenze biographische Narrative, die in ein Gewebe aus historischen Fakten bestimmte Normen, Vorstellungen oder soziale Erwartungen einschreiben. Die meistens unterschiedliche Optik deutscher und polnischer Autor*innen musste folgerichtig auch hier zur Entstehung „paralleler Vitae“ führen, vor allem dann, wenn nationale Heroen auf dem Spiel standen.

Der Doppelcharakter der faktischen und der erzählten Biographien, ein wesentlicher Aspekt der deutsch-polnischen (Kultur-)Geschichte, bildet den thematischen Schwerpunkt des 22. Bandes der „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria“. Für den Band werden Beiträge erwartet, die sich mit dem Leben und Werk von deutsch-polnischen Autor*innen auseinandersetzen, kontrastive Studien zur Biographik (insbesondere in Bezug auf namhafte historische Gestalten) sowie Analysen von (auto-)biographischen Motiven im Werk von Autor*innen, die sich an der breit gefassten Schnittstelle zwischen der deutschen und der polnischen Kultur bewegen.

Einreichungsfrist für Beiträge (auf Deutsch, Polnisch bzw. Englisch): 31. März 2022.