Historia i biografia, czyli o trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego

Main Article Content

Dorota Kielak

Abstrakt

In this paper, the Ukrainian trilogy by Józef Łobodowski has been interpreted as a historical novel, in which the described events took place in the Kuban region in the period between 1918 and 1922. The history of the Bolshevik revolution and the Civil War in the Caucasus area of Russia has been presented in a vivid story, which was inspired by the author’s personal experiences. The protagonist of the trilogy is the author’s own alter ego. The author’s participation in the discussed events significantly influenced the artistic form of the novel. The work possesses the features of a reportage novel, with its inherent verism, a trend towards a faithful depiction of life during the Russian Civil War, as well as elements of journalism that correspond to the writer’s journalistic activity. The reportage characteristics of the trilogy did not hinder the author from complying in his narration with the pattern of Sienkiewicz’s novel W pustyni i w puszczy (In Desert and Wilderness). In this way, the Ukrainian trilogy became a work with an original structure, in which the author also objectified his own emigrational experiences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kielak, D. (2023). Historia i biografia, czyli o trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 203–218. https://doi.org/10.24917/20811853.23.12
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

Adamczewska I., Powieść dziennikarska, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, t. XV, z. 1, s. 231–243.

Adamczewska I., Powieść reportażowa czy dziennikarska? Uwagi o międzywojennej twórczości prozatorskiej Jalu Kurka, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2015, z. 2, s. 253–272.

Aksamit K., Step zamiast pustyni, czyli nowa jakość mitów Sienkiewicza – „Trylogia ukraińska” Józefa Łobodowskiego, „Nowy Napis Co Tydzień”, 19.08.2021, nr 114, Step zamiast pustyni, czyli nowa jakość mitów Sienkiewicza – „Trylogia ukraińska” Józefa Łobodowskiego – Katarzyna Aksamit | Nowy Napis [dostęp: 26.04.2023].

Bartoszyński K., Konwencje gatunkowe powieści historycznej, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, s. 3–44.

Bartoszyński K., Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004.

Chylak‑Wińska E., Afryka Kapuścińskiego, Poznań 2007.

Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.

Danilewicz‑Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.

Furier A., Kozacy w społeczeństwie rosyjskim, „Przegląd Zachodni” 1998, nr 2, s. 211–246.

Jeśman C., W kubańskiej pustyni i puszczy, „Wiadomości Literackie” [Londyn] 1956, nr 16, s. 4.

Kalendarium życia Józefa Łobodowskiego, [w:] Józef Łobodowski, t. 1: Życie, twórczość, publicystyka, wspomnienia, „Scirptores” 2009, nr 35, s. 7–81.

Kłak T., „Lubelskie” powieści Józefa Łobodowskiego, [w:] Józef Łobodowski, t. 1: Życie, twórczość, publicystyka, wspomnienia, „Scirptores” 2009, nr 35, s. 185–200.

Kłak T., Na drogach Don Kichota. Emigracyjna twórczość Józefa Łobodowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Polonijne” 1993, z. 18, Na drogach Don Kichota. Emigracyjna twórczość Józefa Łobodowskiego – Biblioteka Multimedialna

Teatrnn.pl [dostęp: 22.04.2023].

Lejeune P., Czy można zdefiniować autobiografię?, przeł. R. Lubas‑Bartoszyńska, [w:] tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas- Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas‑Bartoszyńska, Kraków 2001, s. 1–19.

Libera P., Józef Łobodowski (1909–1988). Szkic do biografii politycznej pisarza zaangażowanego, Paryż 2007.

Mazurkiewicz A., Polska współczesna powieść historyczna i kultura popularna (prolegomena), „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2016, nr 5, s. 13–35.

Nasalska A., Uroda życia i obłęd historii. O powieściach Józefa Łobodowskiego, [w:] Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim, red. L. Siryk, E. Łoś, Lublin 2012, s. 155–171.

Olszewska‑Dyoniziak B, Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku, Wrocław 1999.

Siryk L., Idea porozumienia polsko‑ukraińskiego w publicystyce Józefa Łobodowskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska” 2001, t VIII, s. 183–191.

Siryk L., Naznaczony Ukrainą. O twórczości Józefa Łobodowskiego, Lublin 2002.

Szypowska I., Łobodowski. Od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo”, Warszawa 2001.

Święch J., Łobodowski‑poeta, [w:] Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim, red. L. Siryk, E. Łoś, Lublin 2012, s. 9–29.

Święch J., Niepokorny wędrowiec, [w:]J. Łobodowski, List do kraju, wyb. wierszy i oprac. J. Święch, Lublin 1989, s. 7–17.

Żyrek‑Horodyska E., Reportaż literacki wobec literatury, „Pamiętnik Literacki” 2017, z. 4, s. 119–131.