Czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” jest czasopismem punktowanym, co oznacza, że podlega okresowej ocenie formalnej i merytorycznej, którą przeprowadza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasopiśmie przyjęto i stosuje się zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Poniższe zasady zostały opracowane na podstawie przyjętych przez MNiSW kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

 

Zasady naboru i procedura recenzowania tekstów

1. Teksty nadesłane przez Autorów do Redakcji „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” są poddawane wstępnej weryfikacji przez kolegium redakcji pod względem formalnym (zgodności maszynopisu z wymogami techniczno-edytorskimi) i merytorycznym (zgodności z profilem czasopisma), a także procedurze antyplagiatowej. Szczegółowe informacje w zakładce Wytyczne dla autorów (Lista wymagań dla zgłaszanego manuskryptu, technicznych i merytorycznych). 

2. Artykuły wstępnie przyjęte zostają następnie przesłane do dalszej oceny merytorycznej do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (spoza Uniwersytetu Pedagogicznego), powoływanych spośród najwybitniejszych specjalistów w dyscyplinie będącej przedmiotem publikacji.

3. Redakcja dba o to, aby między autorami i recenzentami nie zachodził konflikt interesów
(w szczególności relacje służbowe lub osobiste). Proces recenzowania jest poufny i odbywa się według modelu, w którym autor i recenzent nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna na jego stronie internetowej oraz w stopce redakcyjnej.

4. Recenzje mają formę pisemną i opisową. W swej ocenie recenzent bierze pod uwagę to, czy tekst spełnia kryteria artykułu naukowego, ocenia następnie jego oryginalność i wartość merytoryczną, a także formę językową i stylistyczną. Wszelkie uwagi, poprawki oraz sugestie ewentualnych zmian recenzent umieszcza w tekście dokumentu tak, by autor mógł się z nimi zapoznać i uwzględnić je w ostatecznej redakcji tekstu. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie bądź niedopuszczenie artykułu do publikacji.

5. Warunkiem dopuszczenia artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku znaczącej rozbieżności ocen kolegium redakcyjne może podjąć decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta.

W trosce o rzetelność i jakość naukową zamieszczanych w roczniku artykułów, a także
w celu wyeliminowania nieetycznych praktyk typu ghostwriting i guest authorship, Redakcja czasopisma „Studia Historicolitteraria” wymaga od autorów publikacji zbiorowych ujawnienia rzeczywistego wkładu poszczególnych autorów, którzy przyczynili się do ich powstania (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń i metodologii badań, z dokładnym wskazaniem, która część artykułu została napisana przez każdego z nich, wreszcie określeniem podmiotów uczestniczących w jego powstaniu oraz finansowaniu badań).

Redakcja przypomina, że ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship spotykamy się, gdy udział autora jest znikomy lub wcale nie miał miejsca, a mimo to taka osoba jest wymieniana jako autor lub współautor publikacji.