Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd publikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst odpowiada technicznym i merytorycznym wymaganiom podanym w zakładce Wytyczne dla autorów.

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”

Lista wymagań dla zgłaszanego manuskryptu, technicznych i merytorycznych

I. Artykuł naukowy

• Objętość tekstu do 40 000 znaków ze spacjami (łącznie z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi).
• Na osobnej stronie prosimy o podanie następujących danych:

tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko
nr ORCID
nazwa reprezentowanej instytucji naukowej
e-mail, adres zamieszkania (dane do wiadomości redakcji).

• Tytuł artykułu wypośrodkowany, czcionka Times New Roman 14 punktów, pogrubiona.
• Tekst – czcionka Times New Roman 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5.
• Marginesy 2,5 cm, akapit 1,0 cm.
• W przypadku finansowania pracy z grantu prosimy o informację w formie przypisu.
• W zapisie tytułów dzieł literackich, książek, artykułów, filmów, utworów muzycznych, programów telewizyjnych i radiowych itp. należy stosować kursywę.
• Cytaty włączone do tekstu głównego prosimy umieszczać w cudzysłowie, dłuższe cytaty wyodrębnić graficznie – czcionka Times New Roman 10 punktów, odstępy między wierszami 1.0.
• Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) prosimy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych. Prosimy nie stosować automatycznych list wyliczania, list punktorów, autoformatowania.
• W podziale tekstu prosimy stosować śródtytuły – wyśrodkowane i pogrubione (pierwsze słowo z dużej litery), nie należy oznaczać śródtytułów cyframi lub literami.
• Do artykułu należy dołączyć w podanej kolejności: bibliografię przedmiotową (wzór poniżej), streszczenie (do 1500 znaków ze spacjami) oraz słowa kluczowe w języku polskim (3–5 słów zawierających wszystkie istotne terminy z tytułu artykułu i abstraktu).
• Do artykułów w językach kongresowych prosimy dodać tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim, a także streszczenie w języku oryginalnym i w języku polskim.
• Streszczenie powinno opisywać syntetycznie cel, metodologię i główne tezy artykułu, bez odwołania do pozycji bibliograficznych; należy w nim operować krótkimi zdaniami, które precyzyjnie określą problem zawarty w artykule.
• Artykuł prosimy dostarczyć na adres Redakcji w wersji elektronicznej (format doc lub rtf).

Przypisy
• Przypisy – czcionka Times New Roman 10 punktów, wstawiane u dołu strony automatycznie przez funkcję „wstaw przypis”, bez dodatkowej spacji po numerze przypisu.
Według wzorów:

J. Bachórz, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003, s. 35.
M. Wołk, Późne wtajemniczenie (O „Śmierci w Wenecji” Thomasa Manna), [w:]
Z problemów prozy inicjacyjnej, red. W. Gutowski i E. Owczarz, Toruń 2003, s. 268-283.
J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 2002, s. 40.
A. Okopień-Sławińska, Sny i poetyka, „Teksty” 1972, nr 2, s. 8.

Prosimy o stosowanie polskich skrótów:
- jeżeli książka lub artykuł były cytowane w poprzednim przypisie: tamże.
- jeżeli książka cytowana była wcześniej: dz. cyt.

• W przypadku, gdy tekst artykułu znajduje się na stronie internetowej, należy podać autora, tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, z której pobrano tekst, oraz dodać datę dostępu w nawiasie okrągłym (dostęp: DD.MM.RRRR), według wzoru:
K. Domaradzki, Władcy elektryczności – Tesla kontra Edison, 2017, http://www.forbes.pl/wladcy-elektrycznosci-tesla-kontra-edison,artykuly,209537,1,1.h (dostęp: 2.01.2017).

Bibliografia
• Układ alfabetyczny; pozycje według wzoru: ─ nazwisko i inicjały imion autora, ─ tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, ─ adres wydawniczy (miejsce i rok wydania). W przypadku artykułu należy podać: ─ nazwisko i inicjały imion autora, ─ tytuł wyróżniony kursywą, ─ tytuł czasopisma w cudzysłowie lub serii naukowej, ─ rok wydania, ─ numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem, zakres stron.
Tabele, ryciny, rysunki, wykresy itp. prosimy dołączyć w osobnych plikach. W tekście na lewym marginesie prosimy zaznaczyć miejsca umieszczenia tabel, rycin, wykresów itp.
Fotografie powinny być nienagannie pod względem technicznym. Na odwrocie należy je ponumerować ołówkiem. Skany oraz zdjęcia cyfrowe winny być w formacie TIFF lub JPG, zapisane w osobnym pliku na nośniku (płyta CD, DVD). Grafika wektorowa – preferowane programy: CorelDraw i format CDR oraz Adobe lllustrator – i formaty Ai, EPS lub PDF (z możliwością edycji).

II. Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)
• Objętość tekstu do 20 000 znaków ze spacjami.
• Na osobnej stronie prosimy o podanie następujących danych:

tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko
nr ORCID
nazwa reprezentowanej instytucji naukowej
e-mail, adres zamieszkania (do wiadomości redakcji).

• Tytuł artykułu wypośrodkowany, czcionka Times New Roman 14 punktów, pogrubiona.
• Tekst – czcionka Times New Roman 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5.
• Marginesy 2,5 cm, akapit 1,0 cm.
• Pełny opis bibliograficzny recenzowanej książki, czcionka Times New Roman 14 punktów, wyrównany do lewej;
w przypadku książek autorskich: imię i nazwisko autora/ów, tytuł kursywą, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, liczba stron; w przypadku monografii wieloautorskich: tytuł kursywą, imię i nazwisko redaktora/ów, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, liczba stron.
• Zawartość tekstu
– informacje o autorze/autorach recenzowanej publikacji oraz jego/ich naukowej specjalizacji;
– określenie charakteru recenzowanej publikacji (praca zbiorowa, monografia, zbiór tekstów);
– wskazanie przyjętego przez autora celu recenzowanej pracy, określenie jego zasadności na gruncie stanu badań i znanych metod badawczych;
– charakterystyka uwzględnionych w artykule źródeł, zwłaszcza wskazanie źródeł wykorzystanych po raz pierwszy, a także sposobu i zakresu ich wykorzystania;
– charakterystyka metody/metod badawczych zastosowanych w pracy, zasadność ich doboru do danego przedmiotu i zakresu badań, ewentualne nowatorstwo metodologiczne;
– osadzenie recenzowanej pracy w dotychczasowym stanie badań, a zwłaszcza wskazanie nowych obszarów badawczych uwzględnionych przez autora, najistotniejszych różnic między recenzowaną pracą a publikacjami innych autorów, wyjaśnienie stanowisk w przypadku, gdy praca wpisuje się w jakiś spór naukowy;
– krytyczne przedstawienie konstrukcji pracy, ze szczególnym uwzględnieniem logicznego  i merytorycznego powiązania poszczególnych jej części;
– krytyczne przedstawienie najważniejszych i najbardziej dyskusyjnych twierdzeń autora, zwłaszcza zaś ustalenie czy: a) twierdzenia te są nowatorskie, odkrywcze bądź otwierają nowe pola poszukiwań, czy też powielają znane już ustalenia i schematy wyjaśnień, b) twierdzenia autora są uzasadnione zgodnie z przyjętymi standardami, w sposób pełny i niebudzący wątpliwości, c) pozostają tylko hipotezami, a jeśli tak, to czy stopień ich prawdopodobieństwa zasługuje na włączenie do narracji naukowej.
• Wymagania edytorskie: jw.
• W przypadku cytatów z recenzowanej pracy, ich lokalizacje (numer strony) należy podać w nawiasie okrągłym po cudzysłowie.

Autorzy tekstów przyjętych do druku winni w terminie 14 dni od daty informacji o przyjęciu tekstu przesłać na adres redakcji deklarację o oryginalności artykułu oraz wypełnioną i podpisaną umowę z Wydawnictwem UP.
Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec osób dopuszczających się plagiatu czy praktyk typu ghostwriting i guest authorship będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach (za zgodą autora). Redakcja ma trzy miesiące na poinformowanie autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu.

Czasopismo nie pobiera opłat za publikowanie artykułów ani nie płaci za nadeslane teksty.