„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

ISSN: 2081-1853

e-ISSN: 2300-5831                                                          

                                

                                                                          

 

Historia 
Tradycje pisma sięgają 1961 roku, kiedy to jako podseria „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” ukazał się pierwszy numer „Prac Historycznoliterackich”. Pod obecną nazwą czasopismo funkcjonuje od 2009 roku. W latach 1961–1976 Komitetem Redakcyjnym „Prac Historycznoliterackich” kierował profesor Wincenty Danek, wybitny historyk literatury i dydaktyk, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kolejne tomy czasopisma redagowali znakomici badacze literatury, m.in. Jan Nowakowski, Stanisław Burkot, Jerzy Jarowiecki, Bolesław Faron, Józef Z. Białek, Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz.

                                            

Profil
Głównym obszarem tematycznym czasopisma są szeroko rozumiane studia nad literaturą polską, krytyką artystyczną, przekładoznawstwem i edytorstwem literatury, teatrem, czasopiśmiennictwem i kulturą literacką w kontekście historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym i antropologicznym.

 

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo (wiodąca), nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, polonistyka

Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 70 punktów

Index Copernicus Value (ICV) 2021 = 100.00; 2022 = 96,88

Czasopismo objęte programem ministerialnym Wsparcie dla czasopism naukowych (2019-2020)

Indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum, DOAJ, CEEOL, CEJSH - Biblioteka Nauki, GoogleScholar, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Index Copernicus, Most Wiedzy

Dostępne w zasobach: Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Academia.edu, Academica 

 

                                               

 

Statystyki pobrań artykułów

Raport roczny (2022)