Informacje dla bibliotekarzy

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” to rocznik naukowy publikujący studia nad literaturą polską, krytyką artystyczną, przekładoznawstwem i edytorstwem literatury, teatrem, czasopiśmiennictwem i kulturą literacką w kontekście historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym i antropologicznym.

Zakres tematyczny czasopisma: historia literatury i krytyki literackiej, kulturowe konteksty literatury, komparatystyka literacka, przekładoznawstwo, teatr, czasopisma literackie, edytorstwo literatury, analiza i interpretacja dzieła literackiego

Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe
Dziedzina nauki: nauki humanistyczne
Dyscyplina: literaturoznawstwo (wiodąca), nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce
Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 70 punktów
Numer ISSN: 2081-1853
Numer e-ISSN: 2300-5831
Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie