Renesansowa sztuka parafrazy – nowe wydanie "Psałterza Dawidowego" Mikołaja Reja

Main Article Content

Piotr Borek
https://orcid.org/0000-0003-3031-7722

Abstrakt

rec. Mikołaj Rej, Psałterz Dawidów (1543), opracowanie i transkrypcja zabytku Danuta Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, ss. 525

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Borek, P. (2023). Renesansowa sztuka parafrazy – nowe wydanie "Psałterza Dawidowego" Mikołaja Reja. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria, 23, 433–438. https://doi.org/10.24917/20811853.23.27
Dział
Recenzje

Bibliografia

Bełcikowski A., Mikołaj Rej z Nagłowic. Studium literackie, „Pamiętnik Naukowy, Literacki i Artystyczny” 1867, t. 1, s. 1–33, 214–237.

Brückner A., Mikołaj Rej. Studium krytyczne, Kraków 1905.

Brückner A., Psałterze polskie do połowy XVI wieku, Kraków 1902.

Campensis I., Psalmorum omnium iuxta Hebraicam veritatem paraphrastica interpretation, w drukarni Floriana Unglera, Kraków 1532.

Hanusiewicz M., Mikołaja Reja lektura Psalmów, [w:] Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, red. J. Sokolski, M. Cieński, A. Kochan, Wrocław 2007, s. 15–23.

Kossowska M., Biblia w języku polskim, t. 1, Poznań 1968.

Kowalska D., Czy Mikołaj Rej jest autorem prozatorskiej parafrazy „Psałterza Dawidowego”? O dylematach badacza w ustalaniu autorstwa dawnych tekstów, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2017, t. 65, z. 6, s. 133–147.

Kowalska D., Kształt stylistyczny człowieczej rozmowy z Bogiem w modlitwach „Psałterza Dawidowego” Mikołaja Reja, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2017, t. 51, s. 55–70.

Kowalska D., O stylu biblijnej prozy Mikołaja Reja (na podstawie „Psałterza Dawidowego”), „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” 2019, nr 5, s. 209–223.

Kowalska D., Osobliwości leksykalne w „Psałterzu Dawidowym” Mikołaja Reja, „Roczniki Humanistyczne” 2016, t. 64, z. 4, s. 51–70.

Kowalska D., Reminiscencje szlacheckiej wspólnoty kulturowej w „Psałterzu Dawidowym” Mikołaja Reja, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2014, t. 60, s. 137–152.

Kowalska D., Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe „Psałterza Dawidowego”, Łódź 2013.

Leszczyński R., Psałterz prozą Mikołaja Reja, „Jednota” 2005, nr 1–2, s. 14–16.

Maciuszko J.T., Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w., Warszawa 2002.

Nowak Z., Mikołaja Reja literacka służba reformacji, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”1970, t. 15, s. 23–55.

Rej M., Psałterz Dawidów (1543), opracowanie i transkrypcja zabytku D. Kowalska, Łódź 2022.

(Mikołaj Rej z Nagłowic), Psałterz Dawidów, wyd. S. Ptaszycki, Petersburg 1901.

Siess‑Krzyszkowski S., „Psałterz Dawidów” w przekładzie Mikołaja Reja. Nowe ustalenia chronologii wydań i impresorów, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2019, t. 13, s. 347–350.

Witczak T., Studia nad twórczością Mikołaja Reja, Warszawa–Poznań 1975.